Home > ایستگاه تأمل > آرزوها

آرزوها

گاهی روانشناسان ، برای پی بردن به کنه شخصیت مراجعین خود از او می‌خواهند تا آرزوهایش را بیان کند . قائل‌اند که سقف و افق آرزوها ، نگرش فرد را به هستی و دیدگاه شخص را در گذشته  و افق او را به آینده  و پندار و برداشت‌ هایش را به دنیای پیرامون ، نشان می‌دهد.

با چنین فرضی فهرستی از آرزوهای زیر را نوشتم . واین که به کدامشان باور داریم .

شاید این‌طوری بتوانیم جای خودمان را پیدا کنیم توی این آشوب بازار دنیا .

بعضی ها آرزوهاشان را می‌فروشند . بعضی‌ها آرزوهاشان را می‌خرند .

بعضی‌ها به آرزوهاشان  چوب حراج می‌ زنند و بعضی‌ها آرزوهاشان را کنجی نگه‌ می‌دارند تا عتیقه شود .

بعضی‌ها آرزوهاشان را به نفع دیگری از دست می‌دهند . بعضی‌ها آرزوهاشان را با له کردن  منافع دیگری به دست می‌آورند .

بعضی‌ها آرزوهاشان را دوست دارند .

بعضی برای آرزوهاشان خیلی وقت می‌گذارند . یک عمر .

بعضی آرزوهاشان همان زندگی است .

بعضی  آرزوهاشان را زنده به گور می‌کنند با دست خودشان .

بعضی آرزوهاشان را به گور می‌برند .

بعضی برای آرزوهاشان خیلی خرج می‌کنند .

بعضی برای آرزوهاشان خیلی فقر می‌کشند .

بعضی آرزوهاشان محقر است نزد این و آن .

بعضی آرزوهاشان بلند .

بعضی ها آرزوهاشان را به باد می دهند .

بعضی ها آرزوهاشان ، باد آورده است .

بعضی‌ها دائم به آرزوهاشان فکر می‌کنند . بعضی  هم خیال می‌بافند .

بعضی‌ آرزوهاشان را می‌پرستند ( از فرط علاقه) بعضی دشمن آرزوهای دیگرانند .

بعضی برای آرزوهای دیگران احترام قائلند .

بعضی ها آرزو ندارند . بعضی ها آرزوهای زیادی دارند.

بعضی ‌آرزوهایشان را قطعه قطعه و کوچک می کنند تا به‌ آن دست یابند .

بعضی‌ ها آرزوهایشان را خفه می‌کنند .

بعضی ‌ها برای آرزوهاشان یک عمر نقشه می‌کشند .

بعضی‌ ها آرزوهاشان بزرگ است . بعضی کوچک .

بعضی از آرزوها طولانی است و عمر نوح می ‌خواهد تا به آن رسید .

بعضی‌ از آرزوها همین دم  دست است .

بعضی از آرزوها واقعی است . بعضی هم  خیالی و دل‌ فریب .

بعضی از آرزوها محدود است . بعضی از آرزوها نامحدود .

بعضی از آرزوها دل‌ خوش کنک است . بعضی از آرزوها دل‌  گرم کننده.

بعضی آرزوها ماندنی است .بعضی از آرزوها رفتنی .

بعضی از آرزوها منقل می‌شود به نسل بعد . بعضی از آرزوهای نسل قبل هم ، منتقل شده است .

بعضی از آرزوها را به ارث می برند . بعضی از آرزوها را به ارث می دهند .

بعضی از آرزوها درخشانند . بعضی‌شان تیره و تار .

بعضی‌ از آرزوها بنیان کن است . بعضی شان مبنای حرکت و جهاد .

بعضی از آرزوها ظریف است . بعضی آرزوها شریف .

بعضی از آرزوها زمخت است و بعضی از آنها  سخت .

بعضی از آرزوها شکننده است و بعضی ها شکوفا کننده .

بعضی از آرزوها را باید خورد . بعضی از آن‌ها را باید برد .

بعضی‌از آرزوها دیدنی است . بعض‌ شان شنیدنی .

بعضی از آرزوها گفتنی است . بعضی از آرزوها ناگفتنی است ( تا ابد )

بعضی از آرزوها شگفتی ‌می‌آفریند . بعضی از شگفتی‌ ها آرزو می‌سازد .

بعضی‌ ها آرزوهاشان  را می‌کشند  و بعضی‌ ها آرزوهاشان را زنده می‌کنند .

بعضی ‌ها آرزوهاشان را می‌بازند و بعضی‌ ها آرزوهاشان را می‌برند .

بعضی‌ ها آرزوهاشان را توسعه می‌دهند . بعضی‌ ها آرزوهاشان را محدود می‌کنند .

بعضی‌ ها آرزوهاشان را می‌نویسند . بعضی دیگر می‌گویند .

بعضی از آرزوها خواندنی است . بعضی شان راندنی .

بضی از آرزوها مشترک است . بعضی از آن ها فردی است .

بعضی از آرزوها برای یک جماعت است . بعضی برای یک ملت  . بعضی هم برای همه‌ ی بشریت .

بعضی از آرزوها سقف دارد و بعضی رو باز است .

بعضی از آرزوها شهادت می‌دهند . بعضی از شهادتها آرزوست .

بعضی از آرزوها افتخار آمیز است . بعضی از آرزوها حقارت آمیز .

بعضی آرزوها به اوج  می‌برند . بعضی ‌شان به حضیض .

بعضی آرزوها بهشتی است . بعضی شان جهنمی .

بعضی ‌شان آبادگر است و بعضی ‌شان ویرانگرانه .

بعضی از آرزوها برای همیشه آرزو می مانند . بعضی از آرزوها اصلا آرزو نیستند تا بمانند.

برای بعضی ‌ها آرزوهای دیگران مهم است . برای بعضی ها  دیگران ، آرزویند .

بعضی آرزوها خطرناک ‌اند . بعضی آرزوها دردناک .

بعضی آرزوهاشان نه سر دارد و نه ته  . تمامی ندارد .

بعضی آرزوهاشان جاه  طلبانه است  .

بعضی آرزوهاشان ادامه‌ ی آرزوهای پیشینیان است .

بعضی آرزوها قشنگ است . بعضی شان لنگ .

بعضی آرزوها من درآوردی است .

بعضی آرزوها زمینه‌ سازند و بعضی آرزوها سازنده .

بعضی آرزوها خنده‌ دار است و بعضی گریه‌ ناک .

بعضی آرزو می ‌کنند که کاش هیچ وقت آرزو نمی‌کردند .

بعضی ها آرزو می کنند که به موقع آرزو می‌کردند .

بعضی آرزوها شان پر از ترانه است . بعضی پر از گل و گلاب

بعضی آرزوها دریچه‌ است . مقدمه برای ورود به آرزوی دیگر .

بعضی آرزوها آغاز راهند . بعضی هم فرجام و سرانجام.

بعضی آرزوها برای رسیدن است . بعضی ‌هاشان برای گذشتن . بعضی شان هم ماندن .

بعضی آرزوها عاشقانه‌ اند . بعضی عارفانه . و بعضی عاقلانه .

بعضی آرزوها خودخواهانه است و بعضی آرزوها جاه‌ طلبانه .

بعضی آرزوها حالا حالاها نمی‌شود بهش رسید .

بعضی آرزوها را باید گذاشت روی طاقچه . بعضی ها را باید کاشت توی باغچه .

بعضی آرزوها را باید به اولین دوره‌ گرد سپرد .بعضی‌هاشان را باید به گل‌ فروش .

بعضی آرزوها را توی ضریح می‌اندازند .بعضی ها را به آب رود می‌سپارند .

بعضی آرزوها را با چشم بسته در پشت پرده‌ی ذهن مرور می‌کنند .

بعضی آرزوها را با چشم باز وامی‌خوانند .

بعضی برای آرزوها شان جان می ‌گذارند . بعضی برای آن زمان .

بعضی از آرزوها از یک مکان به مکان دیگر تغییر می‌کنند . بعضی از یک مقطع به مقطع دیگر .

بعضی آرزوها در طول زمان بزرگ می‌شوند . بعضی ها در طی آن ، کوچک .

بعضی آرزوها محال است . بعضی آرزوها حرام .

بعضی آرزوها بی در و پیکر است .

بعضی شان هم بی سر و سامان .

بعضی آرزوها ولگرد اذهانند . بعضی‌ها شان سرگردان .

بعضی آرزوها تبدیل می شود به حسرت . بعضی هاشان هم به وصلت .

بعضی آرزوها تبدیل شدنی است . بعضی تغییریافتنی است . بعضی ترغیبی است . بعضی تنبیهی است . بعضی تشویقی .

بعضی آرزوها مؤثر است و بعضی ها شان مقصر .

بعضی آرزوها واقعی است . بعضی خیالی .

می‌شود با آرزوها زندگی کرد . ولی آیا می‌شود بدون آرزو هم زندگی کرد ؟

می‌شود آرزوها را فراخواند . ولی‌ آیا می شود فراخوانده‌ها را آرزو کرد ؟

می‌شود آرزوها را بر باد داد . ولی می‌شود بر باد داده‌ها را آرزو کرد ؟

می‌شود آرزوها را بخشید . ولی آیا می‌شود بخشیده‌ها را آرزو کرد ؟

بعضی آرزو می‌کنند کاش برگردند از اول شروع کنند. بعضی ها منتظر آخرش اند .

بعضی  آرزو می‌کنند کاش بچه بودند . بعضی ها آرزو می کنند کاش پیر.

بعضی ها آرزو می کنند کاش مرد بودند . بعضی ها آرزو می کنند زن .

بعضی ها  درآرزوی گذشته اند . بعضی ها  در آرزوی آینده .

بعضی‌ها آرزو می کنند بمیرند . بعضی ها آرزو می کنند بمانند.(جاودانگی )

بعضی‌ها آرزو می کنند ارزشمند شوند . بعضی‌ها دانشمند .

بعضی‌ها آرزو می‌کنند شفا پیدا کنند . بعضی‌ ها آرزو می‌کنند بیمار شوند .

بعضی‌ها آرزو دارند تنها باشند . بعضی‌ها آرزو دارند با هم .

بعضی ها دلتنگ آرزوهاشانند . بعضی‌ ها آرزوی دلتنگی می‌کنند .

 برای آرزوها باید وقت گذاشت .

برای آرزوها باید نقشه  کشید .

برای آرزوها باید کار کرد .

برای آرزوها باید دعا خواند .

برای آرزوها باید فکر کرد .

برای آرزوها باید مشورت گرفت .

برای آرزوها باید از خدا و دیگری کمک گرفت .

حالا

من آرزو دارم تو همیشه خوب باشی و از خدا می‌خواهم که قدر سلامتی  خودت را بدانی .

آرزو دارم که به آرزوهایت برسی .

به سامان فکر . به نمره‌ی خوب دست یابی

آن‌هم ؛

پس از یک آزمون بزرگ و سرنوشت ساز .

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *