Home > من و خانواده (صفحه 11)

من و خانواده

وجدان و پرورش آن در کودک – ۲

در مقاله قبل به اولین گام برای پرورش وجدان اشاره کردیم در این مقاله دومین و سومین گام را مطرح می کنیم.گام دوم به شما نشان می دهد چگونه نیکخویی های هوش اخلاقی را آموزش دهید تا نه تنها فرزندتان درست را از نادرست تشخیص دهد ، بلکه اعتقاد محکمی …

ادامه مطلب ...

وجدان و پرورش آن در کودک – ۱

وجدان قوی آن صدای درونی با شکوهی است که به ما کمک می کند درست را از نادرست تشخیص دهیم. وجدان شالودۀ زندگی شایسته و رفتار اخلاقی است. هر والدی می خواهد فرزندش با وجدان باشد. کمک به فرزندانمان در دست یابی به این نیکخویی اساسی، حیاتی است. پرسش این …

ادامه مطلب ...

پاسخ به کنجکاوی های کودکان

نوزاد از کجا می آید؟ فرزند شما دیر یا زود خواهد پرسید: نوزاد از کجا می آید؟ برخی والدین ممکن است از پاسخگویی طفره بروند وبگویند: هنوز برای فهمیدن این موضوع خیلی کوچکی. شاید ترس والدین از پاسخگویی به کنجکاوی های کودکان ناشی از این باشد که آنها پرسش فرزند …

ادامه مطلب ...