Home > من و خودم

من و خودم

شاخص اندازه‌گیری شما چیست ؟

بعضی بی معیارند و در این عالم سرگردان بعضی معیار دارند و عمری بر گرد و محور آن بعضی خود معیار زمان خویشتن اند و دیگران معدود کسانی هم هستند که معیار همه‌ی زمان‌‌‌هایند و همه‌ی اعصار به هر حال برای زندگی معیاری لازم است . بی شاخص ماندن و …

ادامه مطلب ...

زندگی و استراتژی صبر

صبوری و صمیمیت ، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. آدم های صمیمی ، صبور هستند و صبوران ، صمیمی . مگر می شود صبور بود و صمیمی نبود. و صمیمیت داشت و صبوری نداشت. صبر که بکاری ، صمیمیت برداشت می کنی . واگر صمیمیتی دیدی ، مطمئن باش ، در …

ادامه مطلب ...

راز شاد ماندن

شادی هدف نیست . وسیله است . یک جور مسیر زندگی است برای رسیدن به هدف . شادی را نمی توان القاء کرد . خود جوش است و خودآگاهانه . شادی تراوش ذهن است از جمیع  باورها شادی همان انعکاس روشن وجود است برای درک بهتر شادی ، فرآیندی است …

ادامه مطلب ...

رویارویی با رؤیاها

رویارویی با رؤیاها نیازمند شجاعت است . زندگی و مرگ ؛ رؤیای آدمی است . هر کجا که سخن از زندگی است ، مرگ نیز همان‌جا گردن می‌کشد. همواره مرگ ، دوشادوش زندگی حرکت کرده است . سایه به سایه . گام به گام . اگر در این مسیر لنگان …

ادامه مطلب ...

فراسوی خویشتن

برای درک بهتر هستی ، باید به فراسوی خویش صعود کرد و از آن‌جا هستی را به تماشا نشست . همین ادراک برتر است که شعاع بینش افراد را معین می‌کند . برترین‌ها کسانی هستند که ؛ اولین گام را در خود گذاشته‌اند و گام بعد را از خود برداشته …

ادامه مطلب ...

صبر و مهارت بدست آوردن آن

  پیشرفت تکنولوژی ازیک سو رفاه و آسایش را برای بشر امروز به ارمغان دارد و از سویی دیگر اورا بامشکلات عدیده ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ،خانوادگی و… روبرو کرده است  این سختیها  منجر به کاهش ظرفیت تحمل و زود رنجی او شده که این مسئله تبعات اجتماعی و روحی …

ادامه مطلب ...

مواظب مثقال ذره هایمان هستیم ؟

خداوند در انسان غریزه های مختلفی قرار داده است که با شناختن و استفاده ی درست از آنها به کمال و سعادت برسند. اسلام با تنظیم این غریزه ها به ویژه غریزه ی جنسی که غریزه ای سرکش است، پوششی برای زن قرارداده است تا این غریزه کنترل شده و …

ادامه مطلب ...